Điều khoán sử dụng

Chào mừng đến với  trang web ChungKhoanAo.com  (“ Trang web ”) được điều hành bởi ChungKhoanAo, LLC. Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web này, bạn sẽ chấp nhận các Điều khoản Sử dụng này (” TOU “). ĐIỀU KIỆN điều chỉnh việc bạn truy cập và sử dụng Trang web cũng như bất kỳ Dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp thông qua Trang web (gọi chung là “ Dịch vụ”). Vui lòng đọc kỹ và nếu bạn không đồng ý với ĐIỀU KIỆN theo bất kỳ cách nào, thì không sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ Dịch vụ nào. ChungKhoanAo có quyền đăng các thay đổi đối với ĐIỀU KIỆN trên Trang web này bất kỳ lúc nào. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với ĐIỀU KIỆN này, chúng tôi sẽ đăng ĐIỀU KIỆN được cập nhật tại đây, cùng với ngày có hiệu lực của nó và thông báo cho bạn qua email hoặc bằng một thông báo trên Trang web của chúng tôi. Nếu bất kỳ thay đổi TOU nào không được chấp nhận, bạn phải ngừng sử dụng Trang web này. Trong TOU này, ” ChungKhoanAo ” và ” chúng tôi ” đề cập đến ChungKhoanAo, LLC và ” Người dùng ” hoặc ” bạn ” đề cập đến từng khách truy cập vào Trang web này.

Nếu bạn đăng ký bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp thông qua Trang web này, bạn cũng có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung (” Điều khoản Dịch vụ ” hoặc ” TOS “) áp dụng cho các Dịch vụ đó, sẽ được bạn chú ý vào thời điểm đó.

Trang web và Dịch vụ

Chúng tôi không đảm bảo rằng việc truy cập hoặc sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ Dịch vụ nào sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, và ChungKhoanAo sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tính năng nào không thể truy cập được hoặc bất kỳ tính năng nào của Trang web và Dịch vụ của mình. Trang web và các tính năng của trang web có thể được ChungKhoanAo mở rộng, giới hạn hoặc sửa đổi bất kỳ lúc nào để đáp ứng nhu cầu của Người dùng, hoặc vì lý do kỹ thuật hoặc lý do khác mà không cần thông báo trước hoặc lý do. Chúng tôi cũng có thể theo quyết định riêng của mình và vào bất kỳ lúc nào, ngừng cung cấp, tạm thời hoặc vĩnh viễn, bất kỳ hoặc tất cả Trang web hoặc Dịch vụ, mà không cần thông báo. Để truy cập một số nội dung hoặc tính năng của Trang web hoặc Dịch vụ của Trang web, Người dùng có thể cần nâng cao hoặc cập nhật phần cứng hoặc phần mềm trong hệ thống máy tính của họ. ChungKhoanAo không chịu trách nhiệm về bất kỳ trường hợp nào không thể truy cập Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào, một phần hoặc toàn bộ,

Trẻ vị thành niên

Chúng tôi không cung cấp thông tin hoặc dịch vụ cho trẻ vị thành niên và nếu bạn dưới 18 tuổi và ít nhất 13 tuổi, bạn chỉ có thể sử dụng Trang web này và / hoặc Dịch vụ với sự tham gia tích cực của cha mẹ, người giám hộ hoặc người lớn giám sát khác. Bạn không thể sử dụng Trang web này nếu bạn dưới 13 tuổi.

Không có lời khuyên đầu tư cá nhân

Trang web này không cung cấp các dịch vụ pháp lý, thuế, kế toán hoặc đầu tư riêng lẻ hoặc tùy chỉnh. Vì hoàn cảnh của mỗi cá nhân là duy nhất, nên tham khảo ý kiến ​​của một chuyên gia có trình độ trước khi đưa ra các quyết định tài chính.

Giới hạn nội dung trang web thông báo

Chúng tôi không đảm bảo về tính chính xác, tính kỹ lưỡng hoặc chất lượng của thông tin trên Trang web này hoặc thông qua các Dịch vụ, chỉ được cung cấp trên cơ sở “NGUYÊN TRẠNG” và “NHƯ CÓ” do Người dùng tự chịu rủi ro. Thông tin này có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba và ChungKhoanAo sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc không chính xác nào trong nội dung Trang web. Thông tin và các chiến lược đầu tư, kế toán hoặc pháp lý được cung cấp tại Trang web này không toàn diện và cũng không phù hợp với mọi cá nhân. Một số thông tin chỉ có liên quan Việt Nam và có thể không liên quan hoặc tuân thủ luật, quy định hoặc các yêu cầu pháp lý khác của các quốc gia khác. Bạn có trách nhiệm xác định xem, làm thế nào và ở mức độ nào việc bạn dự định sử dụng thông tin và Dịch vụ sẽ khả thi về mặt kỹ thuật và pháp lý ở các khu vực trên thế giới mà bạn dự định sử dụng chúng. 

Bạn nên xác minh bất kỳ thông tin nào trước khi sử dụng cho bất kỳ mục đích cá nhân, tài chính, kế toán, pháp lý hoặc kinh doanh nào.Ngoài ra, các ý kiến ​​và quan điểm được thể hiện trong bất kỳ bài viết nào trên Trang web này chỉ là của (các) tác giả của bài báo và không phản ánh ý kiến ​​của ChungKhoanAo hoặc ban quản lý của nó. Nội dung và dịch vụ của Trang web có thể được chúng tôi sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước hoặc

không có lý do, và ChungKhoanAo sẽ không có nghĩa vụ thông báo cho bạn về bất kỳ chỉnh sửa hoặc thay đổi nào đối với bất kỳ nội dung Trang nào.

Giấy phép sử dụng nội dung trang web

Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép sử dụng cá nhân có giới hạn để truy cập, hiển thị, tải xuống, định dạng và in các phần của nội dung Trang web này chỉ cho mục đích sử dụng phi thương mại cá nhân của riêng bạn, miễn là nội dung không được sửa đổi và tất cả các thông báo độc quyền được giữ nguyên vẹn. Bạn không được sao chép, xuất bản, dịch, hợp nhất, bán, cho thuê, phân phối nội dung hoặc tạo tác phẩm phái sinh của nội dung trên bất kỳ trang web nào khác hoặc như một phần của bất kỳ tài liệu giáo dục, đào tạo hoặc tham khảo nào. Bạn không được đóng khung hoặc sử dụng các kỹ thuật đóng khung để đưa vào bất kỳ nội dung nào trên Trang web này.

Xin lưu ý rằng, nếu bạn mua bất kỳ Khóa học nào (như được định nghĩa ở đây) thông qua Học viện ChungKhoanAo thì việc mua đó phải tuân theo các quyền cấp phép cụ thể được cung cấp trong phần Học viện ChungKhoanAo của TOU này (bên dưới).

Nội dung của bên thứ ba

Bất kỳ lời chứng thực, ý kiến, lời khuyên, cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc thông tin hoặc nội dung khác được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web này bởi các bên thứ ba (“ Nội dung của bên thứ ba ”) chỉ là của các nhà cung cấp tương ứng của họ và không phải của ChungKhoanAo, điều này không đảm bảo tính chính xác, tính đầy đủ, độ tin cậy hoặc tính hữu ích của Nội dung bên thứ ba. Người dùng có trách nhiệm đánh giá Nội dung của bên thứ ba và ChungKhoanAo sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra bởi việc Người dùng dựa vào hoặc sử dụng Nội dung của bên thứ ba khác.

Nội dung do Người dùng đăng

Trong phạm vi chúng tôi cho phép bạn và bạn chọn đăng hoặc chia sẻ bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào, bao gồm nhưng không giới hạn, thông qua Dịch vụ AI (ví dụ câu hỏi) hoặc thông qua Dịch vụ ChungKhoanAo Academy (ví dụ: câu đố, bài tập về nhà, dự án, v.v. ) (“ Nội dung Người dùng”) Bạn sẽ: (a) cấp phép cho ChungKhoanAo hoàn toàn có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại (với các quyền cấp phép phụ, bao gồm nhưng không giới hạn, thông qua nhiều cấp) để hiển thị, biểu diễn, tái sản xuất, sửa đổi, chuyển nhượng, phân phối và tạo các tác phẩm phái sinh từ Nội dung Người dùng và để liên kết thông tin hồ sơ công khai của bạn (nếu có) với Nội dung Người dùng đó, ở bất kỳ định dạng phương tiện truyền thông nào và thông qua bất kỳ kênh nào (cho dù hiện đã được biết đến hay sau này được phát triển) và từ bỏ mọi quyền nhân thân có lợi cho ChungKhoanAo đối với việc sử dụng Nội dung Người dùng; (b) cấp cho ChungKhoanAo giấy phép vĩnh viễn, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, trả phí hoàn toàn, không độc quyền để cho phép ChungKhoanAo chỉnh sửa và hiển thị tài liệu của bạn trên Trang web của mình và được Người dùng truy cập, cho các mục đích và trên các điều khoản như được nêu trong TOU này; (c) đồng ý bồi thường và giữ ChungKhoanAo và Người dùng của nó vô hại khỏi bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ Nội dung Người dùng của bạn; và (d) tuyên bố rằng bạn sở hữu hoặc có quyền đăng Nội dung Người dùng, rằng Nội dung Người dùng là chính xác, việc sử dụng Nội dung Người dùng trên Trang web không vi phạm bất kỳ luật nào và các tài liệu đó sẽ không gây thương tích cho bất kỳ người nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với sở hữu trí tuệ, quyền cá nhân hoặc quyền riêng tư của người khác.ChungKhoanAo sẽ có quyền sử dụng tên của bạn liên quan đến Nội dung Người dùng đã đăng của bạn. ChungKhoanAo bảo lưu quyền xóa hoặc sửa đổi bất kỳ Nội dung Người dùng nào vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, nếu chúng tôi tin rằng nội dung đó vi phạm các ĐIỀU KIỆN này.

Nếu bạn chọn đăng bất kỳ Nội dung Người dùng nào và tương tác với những người dùng khác, nếu có, hãy tôn trọng những người dùng khác và sử dụng ý thức chung khi đăng nhận xét. Hãy nhớ rằng bất cứ điều gì bạn đăng trực tuyến có thể có sẵn vĩnh viễn và không phải là bí mật hoặc riêng tư. Không đăng bất cứ điều gì bạn không thoải mái khi chia sẻ hoặc công khai. 

ChungKhoanAo Widgets

ChungKhoanAo có thể, theo quyết định riêng của mình, cung cấp một số Widgets nhất định tuân theo Điều khoản này (“Widgets”). Bằng cách truy cập và sử dụng bất kỳ Widget nào (bao gồm cả việc sao chép bất kỳ mã html nào của Widget), bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những điều sau:

 • Bạn chỉ có thể hiển thị (các) Tiện ích con trên một trang web mà bạn sở hữu và vận hành;
 • Bạn không được sửa đổi bất kỳ Widget nào, bao gồm nhưng không giới hạn rằng bạn không được thay đổi bất kỳ mã nào, che khuất hoặc vô hiệu hóa bất kỳ phần tử nào của Widget bất kỳ, gắn thẻ các liên kết đến ChungKhoanAo bằng thuộc tính “no follow” hoặc cơ chế tương tự;
 • Bạn đồng ý không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào (rõ ràng hoặc ngụ ý) về ChungKhoanAo hoặc Trang web;
 • Bạn không được đề xuất hoặc ngụ ý bất kỳ liên kết, tài trợ hoặc chứng thực nào của ChungKhoanAo;
 • Bạn không được đặt Tiện ích con trên bất kỳ trang web nào có chứa bất kỳ nội dung nào bất hợp pháp, có hại, khiêu dâm, quấy rối, hoặc phân biệt chủng tộc, sắc tộc hoặc có thể bị phản đối. Ngoài ra, bạn không được đặt Widget trên bất kỳ trang web nào vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của ChungKhoanAo hoặc vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào;
 • ChungKhoanAo cấp cho bạn quyền không thể chuyển nhượng, không độc quyền, có thể thu hồi để tải xuống / hiển thị Widget theo các điều khoản của TOU (ii) duy nhất liên quan đến Widget, để sử dụng biểu tượng, nhãn hiệu, tên thương mại và các trí tuệ khác của chúng tôi thuộc tính có trong Widget. ĐIỀU KIỆN này không cấp cho bạn bất kỳ quyền nào đối với bất kỳ mã, nội dung, biểu trưng hoặc nhãn hiệu ChungKhoanAo nào ngoài quyền hạn chế để hiển thị Tiện ích con được cấp ở đây.
 • ChungKhoanAo bảo lưu quyền bất kỳ lúc nào để chấm dứt hoặc sửa đổi quyền hiển thị Widget của bạn. Các Widget có thể thay đổi theo thời gian theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi có thể ngừng trả lại nội dung từ Widget bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi.

Tạo tài khoản

Tổng quan. Một số Dịch vụ do ChungKhoanAo cung cấp yêu cầu bạn tạo tài khoản. Khi bạn tạo một tài khoản, bạn đồng ý rằng bạn có quyền tạo tài khoản đó và tất cả thông tin bạn cung cấp sẽ đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc giữ thông tin đăng nhập của mình (ví dụ: ID người dùng và mật khẩu) chính xác, an toàn và bí mật. Bạn cũng chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin đăng nhập của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi nếu bạn nghi ngờ rằng thông tin đăng nhập của bạn đã được bao gồm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn phải chịu do sử dụng trái phép thông tin đăng nhập của bạn.

Đăng nhập xã hội. Nếu bạn đăng nhập hoặc đăng nhập bằng chức năng mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện hiện hành của mạng xã hội.

Advisor Insights – dành cho người dùng

ChungKhoanAo có thể cung cấp một số dịch vụ nhất định, bao gồm, ví dụ, dịch vụ Thông tin chi tiết về Cố vấn của ChungKhoanAo (“ Dịch vụ AI”), Cho phép người dùng tham gia theo cách này hoặc cách khác với mạng lưới các chuyên gia và cố vấn của bên thứ ba (bao gồm bằng cách gửi các câu hỏi đề xuất được đặt ra cho các chuyên gia lập kế hoạch tài chính và tài chính cá nhân). Việc bạn sử dụng và phụ thuộc vào các dịch vụ như vậy, nếu có, hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ Điều khoản này mọi lúc. Nội dung gửi của bạn (bao gồm bất kỳ thông tin hồ sơ công khai nào liên quan đến nội dung gửi đó) và bất kỳ phản hồi nào liên quan từ mạng cố vấn của chúng tôi, tất cả các tài liệu cấu thành Nội dung của Bên thứ ba theo ĐIỀU KIỆN này, có thể được hiển thị trong các diễn đàn có thể xem công khai. Việc gửi câu hỏi không đảm bảo sẽ có câu trả lời.Nếu bạn chọn theo dõi bất kỳ cố vấn nào, bạn đồng ý nhận các bản tóm tắt hàng tuần về nội dung của các cố vấn qua bản tin email. Bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin cố vấn bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết chọn không tham gia trong bất kỳ thông báo email nào từ chúng tôi và / hoặc bằng cách truy cập trang “Quản lý Đăng ký” trên Trang web của chúng tôi. Vui lòng xem phần “Thông tin liên lạc” của chúng tôi bên dưới để biết thêm thông tin về cách chúng tôi có thể liên lạc với bạn về Dịch vụ AI và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp.

QUAN TRỌNG: 

 Không có mối quan hệ với khách hàng; Không có đặc quyền. 

Bằng cách trả lời các câu hỏi, cố vấn không có ý định hình thành và không hình thành cố vấn-khách hàng, người lập kế hoạch-khách hàng hoặc bất kỳ mối quan hệ đặc quyền hoặc chuyên nghiệp trực tiếp nào khác với bất kỳ người dùng nào của Trang web. Xin lưu ý rằng luật, quy định, các cơ quan quản lý khác, tiêu chuẩn, thông lệ và thủ tục áp dụng cho câu hỏi cụ thể của bạn có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí của bạn. Ngoài ra, không có Nội dung nào của bên thứ ba sẽ được coi là riêng tư hoặc bí mật, cũng như không được luật sư-khách hàng hoặc bất kỳ đặc quyền nào khác bảo vệ và nó có thể được đọc, thu thập và sử dụng bởi ChungKhoanAo và những người khác. Công cụ tìm kiếm có thể lập chỉ mục câu hỏi, câu trả lời của bạn và Nội dung của bên thứ ba khác để cho phép nội dung đó xuất hiện trong kết quả của công cụ tìm kiếm (ví dụ: nếu ai đó thực hiện tìm kiếm trên google.com hoặc một công cụ tìm kiếm khác, câu hỏi, câu trả lời của bạn,

XIN LƯU Ý: ChungKhoanAo không cung cấp các dịch vụ thuế, kế toán, pháp lý, đầu tư hoặc tài chính. Thông tin có sẵn thông qua Dịch vụ AI của ChungKhoanAo được cung cấp bởi các bên thứ ba và chỉ dành cho mục đích thông tin trên cơ sở “nguyên trạng”, người dùng hoàn toàn chịu rủi ro. Thông tin không có ý nghĩa và không được hiểu là lời khuyên hoặc được sử dụng cho các mục đích đầu tư, lập kế hoạch tài chính, pháp lý, kế toán hoặc thuế. ChungKhoanAo không đảm bảo về tính chính xác, chất lượng hoặc tính đầy đủ của thông tin và ChungKhoanAo sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ sai sót, thiếu sót, không chính xác nào trong thông tin hoặc đối với sự tin cậy của bất kỳ người dùng nào vào thông tin. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm xác minh thông tin có phù hợp với mục đích sử dụng cá nhân của người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn, tìm kiếm lời khuyên của một chuyên gia có trình độ về bất kỳ câu hỏi cụ thể nào về tài chính, pháp lý, kế toán hoặc thuế mà người dùng có thể có. Mặc dù ChungKhoanAo có thể chỉnh sửa các câu hỏi do người dùng cung cấp về ngữ pháp, dấu chấm câu, ngôn từ tục tĩu và độ dài tiêu đề câu hỏi, ChungKhoanAo không tham gia vào các câu hỏi và câu trả lời giữa cố vấn và người dùng, không xác nhận bất kỳ chuyên gia tài chính, pháp lý, kế toán hoặc thuế cụ thể nào cung cấp câu trả lời thông qua Dịch vụ AI và không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại nào của bất kỳ cố vấn nào. ChungKhoanAo không được xác nhận hoặc liên kết với bất kỳ hiệp hội luật sư tiểu bang / tỉnh / vùng lãnh thổ hoặc tổ chức thành viên hợp pháp hoặc kế toán khác, cơ quan thuế hoặc các cơ quan hoặc hiệp hội, hoặc Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA) ở Việt Nam,

BÀI ĐĂNG KHÔNG ĐƯỢC BẢO MẬT. Advisor Insights là một dịch vụ dựa trên diễn đàn và bất kỳ thông tin và tài liệu nào bạn gửi liên quan đến hồ sơ của bạn và / hoặc bất kỳ câu hỏi nào bạn đặt ra cho bất kỳ cố vấn nào thông qua Dịch vụ AI đều có thể được hiển thị trong các diễn đàn có thể xem công khai.

Advisor Insights – dành cho Cố vấn

Việc tham gia vào Dịch vụ AI với tư cách là cố vấn bao gồm quá trình kiểm tra và phê duyệt. Việc chấp nhận tham gia Dịch vụ AI là do ChungKhoanAo toàn quyền quyết định và có thể dựa trên các yếu tố như giấy phép / đăng ký, chỉ định, tài sản được quản lý, tiết lộ của SEC / FINRA hoặc IIROC, thông tin cơ quan quản lý tiểu bang / tỉnh / lãnh thổ hiện hành, liên bang / tiểu bang / tỉnh / các cơ quan lãnh thổ liên quan đến các ban và / hoặc cơ quan cấp phép thuế và / hoặc kế toán, và các cân nhắc khác mà ChungKhoanAo cho là có liên quan theo quyết định riêng của mình. Bằng cách đăng ký Dịch vụ AI, bạn đại diện và đảm bảo về tính chính xác và đầy đủ của tất cả thông tin được cung cấp cho ChungKhoanAo trong và sau quá trình đăng ký.

Nếu được chấp nhận tham gia Dịch vụ AI, bạn đồng ý thông báo ngay cho ChungKhoanAo nếu bất kỳ thông tin nào được cung cấp trước đó trở nên không chính xác hoặc lỗi thời. Việc tham gia vào Dịch vụ AI yêu cầu tối thiểu bạn phải duy trì trạng thái là cố vấn tài chính đã đăng ký. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tuân thủ liên tục tất cả các yêu cầu đăng ký và bất kỳ nghĩa vụ nào do các cơ quan quản lý hiện hành và / hoặc người sử dụng lao động của bạn áp đặt. Nếu bạn mất tư cách là cố vấn tài chính đã đăng ký hoặc nếu có bất kỳ thay đổi quan trọng nào khác đối với hồ sơ của bạn hoặc thông tin được gửi như một phần của quy trình đăng ký (bao gồm cả việc bạn phải chịu bất kỳ hành động pháp lý hoặc quy định nào, thủ tục hoặc biện pháp trừng phạt) , bạn đồng ý ngừng ngay lập tức tham gia Dịch vụ AI.

Bằng cách đăng ký và / hoặc tham gia Dịch vụ AI, bạn thừa nhận rằng mục đích của Dịch vụ AI là trở thành  nguồn cung cấp thông tin và giáo dục chung cho người dùng của ChungKhoanAo nói chung  và theo đó, các câu trả lời bạn xuất bản thông qua Dịch vụ AI có thể bao gồm phân tích các lựa chọn và cân nhắc khác nhau dựa trên các dữ kiện được chỉ ra bởi người hỏi, câu trả lời có thể không bao gồm khuyến nghị rằng người hỏi phải thực hiện một quá trình hành động cụ thể. Đặc biệt,

 • Đối với cố vấn tài chính, câu trả lời của bạn không được (i) giới thiệu hoặc quảng bá chứng khoán, quỹ hoặc các khoản đầu tư cụ thể khác, (ii) quảng cáo hoặc quảng bá bằng cấp, kinh nghiệm hoặc hiệu suất cụ thể của bạn, hoặc (iii) trực tiếp thu hút người dùng ChungKhoanAo với tư cách là khách hàng.

Việc bạn tham gia Dịch vụ AI đặc biệt là để cho phép bạn cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi được đặt ra thông qua Dịch vụ AI. ChungKhoanAo không tự trả lời các câu hỏi về Dịch vụ AI, cũng như không cung cấp các dịch vụ thuế, đầu tư, tài chính, thuế, kế toán hoặc pháp lý. ChungKhoanAo không có nghĩa vụ phải xem xét, chỉnh sửa hoặc xác minh tính hữu ích, độ tin cậy, tính đầy đủ hoặc chính xác của bất kỳ câu trả lời nào bạn xuất bản thông qua Dịch vụ AI và ChungKhoanAo từ chối rõ ràng bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý liên quan đến câu trả lời của bạn hoặc các nội dung gửi khác thông qua Dịch vụ AI, mà bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, ChungKhoanAo bảo lưu quyền xóa bất kỳ câu trả lời hoặc nội dung nào khác khỏi Dịch vụ AI hoặc trang web ChungKhoanAo nói chung, theo quyết định riêng của mình và có hoặc không có thông báo trước.Bằng cách gửi câu trả lời, bạn cũng cấp cho ChungKhoanAo quyền và giấy phép toàn cầu, không độc quyền, không thể hủy ngang, miễn phí bản quyền (với quyền cấp phép phụ, bao gồm nhưng không giới hạn, thông qua nhiều cấp) để hiển thị, thực hiện, tái tạo, sửa đổi theo định dạng hoặc xuất hiện nhưng không thực chất, truyền và phân phối nội dung đó (có hoặc không có thông tin hồ sơ công khai liên quan của bạn), ở bất kỳ định dạng phương tiện truyền thông nào và thông qua bất kỳ kênh nào (cho dù bây giờ được biết đến hay sau này được phát triển). Ngoài ra, bằng cách gửi câu trả lời, bạn từ bỏ mọi quyền nhân thân đối với nội dung đó vì lợi ích của ChungKhoanAo. Bạn đồng ý không đăng câu trả lời giống hệt nhau trên bất kỳ trang web nào ngoài trang web cá nhân hoặc chuyên nghiệp của riêng bạn và các nền tảng truyền thông xã hội.

Ngoài việc tham gia vào Dịch vụ AI bằng cách cung cấp câu trả lời cho câu hỏi của người dùng, bạn cũng sẽ có cơ hội đóng góp nội dung khác để đưa vào trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn các bài báo. Tất cả các đệ trình bổ sung như vậy là theo quyết định của chúng tôi và phải tuân theo ĐIỀU KIỆN này. Bằng cách gửi bất kỳ nội dung nào như vậy, bạn cấp cho ChungKhoanAo quyền và giấy phép trên toàn thế giới, không độc quyền, không thể hủy ngang, miễn phí bản quyền (với các quyền cấp phép phụ, bao gồm nhưng không giới hạn, thông qua nhiều cấp) để hiển thị, thực hiện, tái sản xuất, sửa đổi theo định dạng hoặc xuất hiện nhưng không thực chất, chuyển giao và phân phối nội dung đó (có hoặc không có thông tin hồ sơ công khai liên quan của bạn), ở bất kỳ định dạng phương tiện nào và thông qua bất kỳ kênh nào (cho dù hiện đã được biết đến hay sau này được phát triển). Ngoài ra, bằng cách gửi nội dung như vậy, bạn từ bỏ mọi quyền nhân thân đối với nội dung đó vì lợi ích của ChungKhoanAo. Bạn đồng ý không đăng nội dung giống hệt nhau trên bất kỳ trang web cạnh tranh nào.

Bạn đồng ý bồi thường và giữ ChungKhoanAo vô hại trước và chống lại bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn tham gia Dịch vụ AI, bao gồm cả những cáo buộc rằng bất kỳ câu trả lời hoặc nội dung nào khác mà bạn gửi hoặc xuất bản thông qua Dịch vụ AI hoặc sự tham gia của bạn vào Dịch vụ AI, vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào hoặc vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu nào khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Bạn không được hưởng hoặc đủ điều kiện nhận bất kỳ khoản bồi thường hoặc lợi ích nào liên quan đến việc bạn tham gia Dịch vụ AI. Việc bạn tham gia Dịch vụ AI hoàn toàn do bạn quyết định. Bạn luôn là một nhà thầu độc lập và không có điều gì trong TOU này nhằm mục đích hoặc được hiểu là tạo ra mối quan hệ hợp tác, liên doanh hoặc đồng liên doanh, nhượng quyền thương mại, đại lý hoặc chủ lao động – nhân viên giữa ChungKhoanAo và bạn. Bạn sẽ không có bất kỳ vị trí nào đối với hoặc đối với bất kỳ tờ khai thuế hoặc đơn xin trợ cấp nào, hoặc trong bất kỳ thủ tục nào trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến ChungKhoanAo không phù hợp với việc bạn là nhà thầu độc lập (và không phải là nhân viên) của ChungKhoanAo. Bạn không phải là đại lý của ChungKhoanAo và bạn không được ủy quyền, cũng như không được đại diện cho bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn được ủy quyền để thực hiện bất kỳ cam kết nào, đảm nhận bất kỳ nghĩa vụ nào, thực hiện bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào hoặc hành động thay mặt cho ChungKhoanAo. Điều khoản này và mối quan hệ của chúng tôi, là mối quan hệ thương mại, dài hạn và không tạo ra bất kỳ mối quan hệ đặc biệt hoặc ủy thác nào.Với tư cách là một nhà thầu độc lập, bạn đồng ý rằng bạn: (i) xác định, theo quyết định và nhận định của riêng mình, thời gian, phương thức, cách thức, phương pháp và phương tiện mà bạn sử dụng khi tham gia vào Dịch vụ AI; (ii) có quyền kiểm soát cách thức thực hiện sự tham gia đó; (iii) có thể chấp nhận hoặc chọn không tham gia vào Dịch vụ AI; và (iv) được tự do nhận công việc từ các cá nhân, công ty và các bên thứ ba khác ngoài ChungKhoanAo.

Nếu, bất kể những điều đã nói ở trên, bạn được phân loại lại là nhân viên của ChungKhoanAo, hoặc bất kỳ chi nhánh nào của ChungKhoanAo, bởi Sở Thuế vụ Việt Nam, Bộ Lao động Việt Nam, Cơ quan Thuế vụ Việt Nam hoặc bất kỳ liên bang, tiểu bang / tỉnh / lãnh thổ hoặc nước ngoài nào khác là cơ quan do kết quả của bất kỳ thủ tục hành chính hoặc tư pháp nào, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không, do kết quả của việc phân loại lại đó, được hưởng hoặc đủ điều kiện, trên cơ sở tương lai hoặc hồi tố, bất kỳ khoản bồi thường hoặc phúc lợi nhân viên nào theo bất kỳ kế hoạch hoặc chương trình nào được thành lập hoặc duy trì bởi ChungKhoanAo.

Tiền ảo và chứng khoán ảo

Nếu bạn đăng ký Trò chơi Thị trường Chứng khoán của Trang web, bạn có thể tích lũy tiền mặt và chứng khoán ảo (“Tài sản ảo”) có thể được sử dụng và chi tiêu hầu như trong môi trường Trang web. Tài sản ảo là quyền cấp phép có giới hạn, được phân phối theo quyết định của chúng tôi và không có giá trị tiền tệ. Bạn không được bán, chuyển nhượng hoặc giao dịch Tài sản ảo, trừ khi được cho phép trên Trang web theo các quy tắc của Trò chơi Thị trường Chứng khoán, mà chúng tôi có thể thay đổi bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình. Bạn sẽ không có bất kỳ quyền sở hữu nào đối với Tài sản ảo. Chúng tôi có thể chấm dứt quyền cấp phép của bạn và thu hồi hoặc ngừng bất kỳ Tài sản ảo nào, hoặc có thể xóa bỏ quyền sử dụng bất kỳ Tài sản ảo cụ thể nào của bạn bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì, có hoặc không có thông báo cho bạn.

Ưu đãi, Phần thưởng, Giảm giá và Khuyến mại Khác

ChungKhoanAo có thể đưa ra các ưu đãi, ưu đãi, khuyến mại, chiết khấu, rút ​​thăm trúng thưởng hoặc các cuộc thi liên quan đến Dịch vụ của mình. Trong trường hợp rút thăm trúng thưởng hoặc cuộc thi, bạn sẽ được cung cấp các điều khoản và điều kiện riêng biệt mà bạn phải đồng ý để đủ điều kiện tham gia bất kỳ trò rút thăm trúng thưởng và / hoặc cuộc thi nào. Liên quan đến bất kỳ ưu đãi, phần thưởng hoặc chương trình tương tự nào (Ví dụ, nhưng không giới hạn, chương trình ưu đãi Advisor Insights dành cho người dùng cố vấn tài chính và mã giảm giá cho ChungKhoanAo Academy), bất kỳ chương trình nào như vậy đều được phát hành theo quyết định riêng của ChungKhoanAo và không được chuyển nhượng , trao đổi hoặc bán hoặc được sử dụng để mua hàng trong đó thanh toán được thực hiện bằng thông tin thanh toán (ví dụ: số thẻ tín dụng hoặc tài khoản PayPal). Bất kỳ ưu đãi và / hoặc chương trình nào như vậy không phải là công cụ thanh toán; chúng được phát hành mà không có bất kỳ sự trao đổi tiền hoặc giá trị nào từ bạn và bạn không có quyền tài sản hoặc quyền lợi tài sản được trao cho các ưu đãi. ChungKhoanAo bảo lưu quyền hủy bỏ hoặc thu hồi bất kỳ ưu đãi hoặc chương trình nào hoặc sự tham gia của bạn vào đó, vì bất kỳ lý do gì hoặc không vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, nếu theo quyết định riêng của mình rằng bạn đã vi phạm các điều khoản này, các điều khoản dành riêng cho bất kỳ phần thưởng, khuyến khích hoặc chương trình khác, hoặc phần còn lại của ĐIỀU KIỆN này.ChungKhoanAo bảo lưu quyền theo quyết định riêng của mình bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước cho bạn, thêm, bớt hoặc thay đổi các điều khoản áp dụng cho việc phát hành và sử dụng bất kỳ ưu đãi, ưu đãi, khuyến mãi hoặc các chương trình tương tự khác. 

ChungKhoanAo có thể, theo quyết định riêng của mình, giảm giá cho các khóa học của Học viện ChungKhoanAo. Giảm giá như vậy không áp dụng cho các giao dịch mua trước đây và không được kết hợp với bất kỳ ưu đãi hoặc khuyến mãi nào khác. Giảm giá chỉ áp dụng cho giá mua của một khóa học tại Học viện ChungKhoanAo và không áp dụng cho thuế hoặc các khoản phí khác. Các khoản chiết khấu do ChungKhoanAo cung cấp không có giá trị tiền mặt và không thể chuyển nhượng. Không có tiền mặt / tín dụng trở lại. Mỗi mã giảm giá chỉ được sử dụng một lần và mỗi lần mua hàng chỉ được sử dụng một mã giảm giá. ChungKhoanAo có quyền sửa đổi hoặc ngừng chấp nhận bất kỳ mã giảm giá nào hoặc các hình thức chiết khấu khác vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Vô hiệu khi bị pháp luật cấm. Trong trường hợp vi phạm ĐIỀU KIỆN này hoặc các điều khoản khác của bất kỳ khoản chiết khấu nào do ChungKhoanAo cung cấp,

Đánh giá của người môi giới

Trong trường hợp ChungKhoanAo cung cấp các đánh giá về các nhà môi giới trực tuyến (mỗi đánh giá là “ Đánh giá ” và cùng là “ Đánh giá ”), điều khoản dưới đây sẽ áp dụng cùng với các điều khoản còn lại của TOU này. Bạn hiểu và đồng ý nhận thông tin liên lạc từ ChungKhoanAo, bao gồm cả những thông tin được nêu trong phần “Thông tin liên lạc” của TOU này. ChungKhoanAo bảo lưu quyền bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì và không cần thông báo cho bạn, thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngừng hoặc hủy bỏ quyền truy cập vào và / hoặc bất kỳ và tất cả các Đánh giá.

Chỉ dành cho Mục đích Thông tin. Mỗi Đánh giá chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Thông tin có thể không áp dụng cho từng tiểu bang / tỉnh / lãnh thổ và / hoặc khu vực tài phán. ChungKhoanAo không thể đảm bảo rằng bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong Đánh giá sẽ chính xác, đầy đủ và / hoặc mới nhất. Chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm về chất lượng của nội dung Đánh giá.

Bạn không được phép sao chép, tải lên, truyền, phân phối, hiển thị công khai, bán, xuất bản, sao chép hoặc sử dụng Bài đánh giá, và / hoặc bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào được cung cấp liên quan đến Bài đánh giá cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của ChungKhoanAo.

Việc ChungKhoanAo công bố bất kỳ Đánh giá nào không phải và sẽ không được ChungKhoanAo coi là sự xác nhận hoặc khuyến nghị của nhà môi giới đó và các quan điểm được thể hiện trong bất kỳ Đánh giá nào là của Người đánh giá chứ không phải ChungKhoanAo.

Thông tin trong Đánh giá có thể khác với thông tin được cung cấp khi bạn truy cập trang web của tổ chức tài chính, nhà cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm cụ thể. Khi đánh giá nhà môi giới trực tuyến, vui lòng xem lại các điều khoản và điều kiện của nhà môi giới trực tuyến. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố nào liên quan đến báo giá, phí, điều khoản, tỷ lệ, phạm vi bảo hiểm hoặc dịch vụ được cung cấp hoặc cung cấp bởi các nhà môi giới trực tuyến. Chúng tôi không đảm bảo rằng báo giá, phí, điều khoản, tỷ lệ, phạm vi bảo hiểm hoặc dịch vụ do các nhà môi giới trực tuyến cung cấp là tốt nhất hiện có. Chúng tôi không liên quan và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thỏa thuận phí nào mà bạn có thể tham gia với bất kỳ nhà môi giới trực tuyến hoặc nhà cung cấp dịch vụ nào khác. Theo đây, bạn giải phóng cho chúng tôi bất kỳ và tất cả các tổn thất, chi phí, thiệt hại hoặc khiếu nại liên quan đến,

ChungKhoanAo có thể nhận được tiền bồi thường từ các nhà môi giới trực tuyến khi người dùng đăng ký hoặc được chấp thuận cho một sản phẩm tài chính thông qua Trang web của chúng tôi. Việc bồi thường có thể ảnh hưởng đến sản phẩm và nhà môi giới nào mà chúng tôi đánh giá và viết về cũng như việc sản phẩm có xuất hiện trên Trang web của chúng tôi hay không. Trang web không có mục đích giới thiệu mọi nhà môi giới trực tuyến hoặc sản phẩm tài chính có sẵn trên thị trường.

Tài liệu ôn thi

Trong trường hợp ChungKhoanAo cung cấp các hướng dẫn ôn tập và thông tin chuẩn bị cho kỳ thi khác, bao gồm hướng dẫn ôn tập và / hoặc liên kết đến các tài liệu đó trên các trang web của bên thứ ba (gọi chung là “Luyện thi”), thì điều khoản dưới đây sẽ áp dụng cùng với các điều khoản còn lại của những điều khoản này. Bạn hiểu và đồng ý nhận thông tin liên lạc từ ChungKhoanAo, bao gồm cả những thông tin được nêu trong phần “Thông tin liên lạc” của TOU này. ChungKhoanAo bảo lưu quyền vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì và không cần thông báo cho bạn, thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngừng hoặc hủy bỏ quyền truy cập vào và / hoặc bất kỳ và tất cả tài liệu Luyện thi.

Tất cả tài liệu và thông tin về Luyện thi có sẵn trên ChungKhoanAo hoặc các trang web của bên thứ ba được liên kết với ChungKhoanAo chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin. Nội dung ôn thi, phương pháp học, mẹo và câu hỏi mẫu chỉ là đề xuất và việc sử dụng tài liệu này không đảm bảo bạn sẽ vượt qua bất kỳ kỳ thi nào. Mặc dù ChungKhoanAo đã nỗ lực hợp lý để cung cấp thông tin hiện tại và chính xác, ChungKhoanAo sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót vô ý nào có thể được tìm thấy. ChungKhoanAo không được FINRA, NFA, NAASA, Viện CFA, Hiệp hội CMT, GARP, IIROC hoặc IRA liên kết, phê duyệt hoặc xác nhận.

Vi rút

ChungKhoanAo không đảm bảo rằng các tệp có sẵn để tải xuống thông qua Trang web của mình sẽ không bị nhiễm vi-rút hoặc mã khác có thể có các đặc tính gây ô nhiễm hoặc phá hoại. Bạn có trách nhiệm thực hiện đủ các thủ tục và điểm kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn về tính toàn vẹn, bảo mật và độ chính xác của dữ liệu đầu vào và đầu ra, cũng như duy trì một phương tiện bên ngoài Trang web để tái tạo lại bất kỳ dữ liệu bị mất nào. 

Các nhà quảng cáo không được chứng thực

Mặc dù chúng tôi tìm cách hợp tác với các công ty chất lượng, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về các tuyên bố hoặc tuyên bố của các nhà quảng cáo và nhà tài trợ. ChungKhoanAo không xem xét, xác nhận hoặc giới thiệu các sản phẩm hoặc dịch vụ của bất kỳ công ty nào được đề cập trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào do việc sử dụng sai bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào do bạn gửi cho nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ.

Liên kết

Để thuận tiện cho Người dùng, Trang web và Dịch vụ có thể cung cấp liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên khác. Bởi vì chúng tôi không xem xét và không có quyền kiểm soát các trang web và tài nguyên đó, ChungKhoanAo sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào tại các trang web hoặc tài nguyên đó. Việc đưa vào bất kỳ liên kết nào không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực, liên kết, phê duyệt, liên kết hoặc tài trợ nào của ChungKhoanAo đối với các trang web được liên kết, tài nguyên, nhà điều hành hoặc chủ sở hữu của chúng. Khi bạn chọn một liên kết, bạn có thể rời khỏi Trang web của chúng tôi. Thông tin có sẵn trên các trang web của bên thứ ba có thể có những hạn chế nhất định đối với việc sử dụng hoặc phân phối thông tin khác với ĐIỀU KIỆN này.

Hành vi bị cấm

Các hoạt động sau đây bị nghiêm cấm:

 • Đăng quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu khuyến mại, thư rác, thư rác, thư dây chuyền, kế hoạch kim tự tháp hoặc bất kỳ hình thức gạ gẫm nào khác (“Thư rác ”);
 • Bài đăng cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc gian lận nào (bao gồm cả các liên kết);
 • Đăng thông tin cá nhân (cho chính bạn hoặc bất kỳ ai khác);
 • Đăng tài liệu có chứa vi rút hoặc mã độc hại hoặc phá hoại khác;
 • Đăng nội dung xúc phạm bao gồm ngôn từ tục tĩu, tục tĩu, phân biệt chủng tộc hoặc tài liệu khiêu dâm;
 • Tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có tính chất phỉ báng, vi phạm quyền riêng tư cá nhân của người khác hoặc vi phạm quyền của bất kỳ người nào, bao gồm nhưng không giới hạn, thu thập và phân phối thông tin về người dùng Internet mà không có sự cho phép của họ, trừ khi được luật hiện hành cho phép;
 • Đăng bất kỳ nội dung nào bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, xúc phạm, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, bôi nhọ, thù hận, hạ thấp người khác trên cơ sở giới tính, chủng tộc, giai cấp, dân tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, sở thích tình dục, khuyết tật hoặc phân loại khác hoặc có thể bị phản đối theo bất kỳ cách nào;
 • Sao chép, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh, thiết kế ngược, lắp ráp ngược hoặc cố gắng khám phá bất kỳ mã nguồn nào của Trang web hoặc Dịch vụ;
 • Xóa hoặc che khuất thông báo bản quyền hoặc các thông báo khác được hiển thị liên quan đến nội dung có thể truy cập thông qua Trang web hoặc Dịch vụ;
 • Can thiệp hoặc làm gián đoạn các chức năng, Dịch vụ của Trang web hoặc các máy chủ và mạng được kết nối với Trang web, hoặc không tuân theo bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định nào của các mạng được kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp với Trang web;
 • Sửa đổi Trang web hoặc Dịch vụ theo bất kỳ cách thức hoặc hình thức nào hoặc sử dụng các phiên bản đã sửa đổi của Trang web hoặc Dịch vụ, bao gồm (nhưng không giới hạn) cho mục đích có được quyền truy cập trái phép vào Trang web hoặc Dịch vụ;
 • Sao chép, in ấn, lưu vào bộ nhớ đệm, lưu trữ hoặc phân phối nội dung được truy xuất từ ​​Trang web hoặc Dịch vụ theo bất kỳ cách nào không được TOU này cho phép hoặc cho bất kỳ mục đích sử dụng thương mại nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của ChungKhoanAo;
 • Bán, chuyển nhượng, cấp phép phụ hoặc chuyển giao bất kỳ quyền nào trong Dịch vụ hoặc nội dung có thể truy cập thông qua Trang web;
 • Truy cập Trang web hoặc Dịch vụ bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài giao diện được cung cấp bởi ChungKhoanAo;
 • Sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ để vi phạm bất kỳ luật nào (cho dù địa phương, tiểu bang / tỉnh / vùng lãnh thổ, quốc gia hoặc quốc tế), dù cố ý hay không;
 • Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc tuyên bố sai sự thật hoặc trình bày sai về mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;
 • Thao túng số nhận dạng để ngụy tạo nguồn gốc của bất kỳ câu hỏi, câu trả lời hoặc nhận xét nào mà bạn đăng trên Trang web;
 • Tham gia vào “quét màn hình”, “cạo cơ sở dữ liệu,”; và / hoặc
 • Tạo điều kiện cho các vi phạm Điều khoản này hoặc Chính sách Bảo mật.

Sự riêng tư

Trang web này có thể thu thập thông tin cá nhân từ một số Người dùng. Vui lòng xem lại  Chính sách Bảo mật của chúng tôi  để hiểu thông tin nào chúng tôi thu thập và lưu trữ, cách thông tin đó được sử dụng, cách chúng tôi có thể chia sẻ thông tin đó và quyền của bạn liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật được kết hợp bằng cách tham chiếu và là một phần của ĐIỀU KIỆN này.

Thông tin liên lạc

Khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi, sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi hoặc gửi email cho chúng tôi, bạn thể hiện rõ ràng sự đồng ý của mình để nhận bất kỳ và tất cả các thông tin liên lạc, thông báo và tiết lộ của chúng tôi mà chúng tôi có thể cung cấp liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, liên lạc qua e-mail, trong ứng dụng và trò chuyện trong trang web. Tất cả các thỏa thuận, thông báo và thông tin liên lạc mà chúng tôi cung cấp cho bạn qua email sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý mà chúng bằng văn bản và được chuyển đến bạn. ChungKhoanAo sẽ có quyền tiết lộ bất kỳ email nào do Người dùng gửi hoặc bất kỳ tài liệu bị phản đối nào, để tuân thủ quy trình pháp lý hoặc để bảo vệ quyền hoặc tài sản của ChungKhoanAo, khách hàng, nhà cung cấp và Người dùng của ChungKhoanAo. Bất kỳ thông báo nào như vậy cũng có thể bao gồm các email có nội dung quảng cáo, tiếp thị, và thông tin quảng cáo và khuyến nghị mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm, phù hợp với luật hiện hành. 

 Nếu bạn cung cấp số điện thoại của mình cho chúng tôi khi đăng ký Tài khoản hoặc sử dụng các Dịch vụ ChungKhoanAo khác trên Trang web, bạn hoàn toàn đồng ý nhận các cuộc gọi và tin nhắn văn bản tự động hoặc ghi âm trước từ ChungKhoanAo theo số đó. Nếu số điện thoại là số điện thoại di động, bạn đồng ý nhận SMS hoặc tin nhắn văn bản tại số đó. Chúng tôi có thể thực hiện các cuộc gọi hoặc tin nhắn như vậy để (i) thông báo cho bạn về tài khoản của bạn và bất kỳ việc sử dụng tài khoản nào; (ii) cung cấp cho bạn các dịch vụ liên quan đến các Khóa học Trực tuyến, Hội thảo trên Web, v.v.; (iii) khắc phục sự cố với tài khoản của bạn; (iv) giải quyết tranh chấp; (v) liên hệ với bạn với các ưu đãi và khuyến mãi; hoặc (vii) nếu cần thiết để phục vụ tài khoản của bạn hoặc thực thi các ĐIỀU KHOẢN này, chính sách của chúng tôi, luật hiện hành hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác mà chúng tôi có thể có với bạn. Chúng tôi sẽ không chia sẻ số điện thoại của bạn với các bên thứ ba vì mục đích của họ mà không có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ số điện thoại của bạn với các Chi nhánh của chúng tôi hoặc với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như các công ty hỗ trợ khách hàng, thanh toán hoặc thu tiền, những người mà chúng tôi đã ký hợp đồng với để hỗ trợ chúng tôi theo đuổi các quyền hoặc nghĩa vụ của chúng tôi theo Điều khoản này, chính sách của chúng tôi, luật hiện hành , hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác mà chúng tôi có thể có với bạn.Bạn đồng ý rằng các bên này cũng có thể liên hệ với bạn bằng cách sử dụng các cuộc gọi và tin nhắn văn bản được tự động quay hoặc ghi âm trước, khi được chúng tôi cho phép để thực hiện các mục đích mà chúng tôi đã xác định ở trên, chứ không phải cho các mục đích riêng của họ. Phí điện thoại theo phút và tin nhắn tiêu chuẩn có thể được áp dụng.

Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, theo dõi hoặc ghi lại các cuộc trò chuyện qua điện thoại mà bạn hoặc bất kỳ ai thay mặt bạn thực hiện với chúng tôi hoặc các đại lý của chúng tôi vì mục đích kiểm soát chất lượng và đào tạo hoặc để bảo vệ chính chúng tôi. Bạn thừa nhận và hiểu rằng, mặc dù liên lạc của bạn với chúng tôi có thể bị nghe lén, theo dõi hoặc ghi lại, nhưng không phải tất cả các đường dây điện thoại hoặc cuộc gọi đều có thể được chúng tôi ghi âm và chúng tôi không đảm bảo rằng bản ghi âm của bất kỳ cuộc điện thoại cụ thể nào sẽ được lưu giữ hoặc truy xuất.

Nhận xét

Chúng tôi hoan nghênh tất cả phản hồi, ý tưởng, phát minh, tài liệu và đề xuất (“ Phản hồi ”) từ Người dùng liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi. Bạn hiểu và đồng ý rằng ChungKhoanAo không từ bỏ bất kỳ quyền nào để sử dụng các Phản hồi tương tự và / hoặc có liên quan mà trước đây hoặc đương thời đã biết đến, cho dù được phát triển bởi nhân viên, nhà thầu, thu được từ các nguồn khác hoặc do Người dùng khác gửi. Hơn nữa, bằng cách gửi bất kỳ Phản hồi nào, bạn cấp cho chúng tôi quyền sử dụng Phản hồi mà không có bất kỳ hạn chế nào đối với việc sử dụng Phản hồi đó hoặc bất kỳ khoản bồi thường nào cho bạn.

Quyền sở hữu

Trang ChungKhoanAo và nội dung của nó được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật độc quyền khác. Xem Thông báo Bản quyền của chúng tôi.

Báo cáo Vi phạm Bản quyền. ChungKhoanAo coi các khiếu nại về vi phạm bản quyền một cách nghiêm túc. Chúng tôi sẽ phản hồi các thông báo về vi phạm bản quyền bị cáo buộc tuân theo luật hiện hành. Đối với người dùng Việt Nam, nếu bạn tin rằng bất kỳ tài liệu nào có thể truy cập trên hoặc từ Trang web vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu xóa các tài liệu đó (hoặc quyền truy cập vào chúng) khỏi Trang web bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Đại lý bản quyền của chúng tôi (được chỉ định bên dưới). Theo Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (17 USC § 512) (” DMCA “), thông báo bằng văn bản (” Thông báo DMCA “) về cơ bản phải bao gồm những điều sau:

 • Chữ ký vật lý hoặc điện tử của bạn.
 • Nhận dạng tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm hoặc, nếu khiếu nại liên quan đến nhiều tác phẩm trên trang web, một danh sách đại diện của các tác phẩm đó.
 • Nhận dạng tài liệu mà bạn cho là vi phạm một cách đủ chính xác để cho phép chúng tôi xác định tài liệu đó.
 • Thông tin đầy đủ mà chúng tôi có thể liên hệ với bạn (bao gồm tên, địa chỉ bưu điện, số điện thoại và địa chỉ e-mail nếu có).
 • Tuyên bố rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu có bản quyền không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.
 • Một tuyên bố rằng thông tin trong văn bản thông báo là chính xác.
 • Tuyên bố, sẽ bị phạt nếu khai man, rằng bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Nếu bạn không tuân thủ tất cả các yêu cầu của Mục 512 (c) (3) của DMCA, Thông báo DMCA của bạn có thể không có hiệu lực.

Xin lưu ý rằng nếu bạn cố ý xuyên tạc rằng tài liệu hoặc hoạt động trên trang web này đang vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại (bao gồm chi phí và phí luật sư) theo Mục 512 (f) của DMCA.

Kẻ vi phạm lặp lại. Chính sách của chúng tôi trong những trường hợp thích hợp là vô hiệu hóa quyền truy cập vào Trang web này và / hoặc chấm dứt tài khoản của những người dùng nhiều lần vi phạm các ĐIỀU KIỆN này.

TỪ CHỐI BẢO HÀNH

TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ CHỈ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO CÁC MỤC ĐÍCH THÔNG TIN. KHÔNG CÓ NỘI DUNG NÀO TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI CÓ THỂ HƯỚNG DẪN TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP CỦA VIỆN Y TẾ, TÀI CHÍNH, PHÁP LUẬT HAY CÁCH KHÁC. VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB, CÁC TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ LÀ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN. TRANG WEB, CÁC TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “HIỆN CÓ”. CHUNGKHOANAO KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB, WIDGETS HOẶC DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN HOẶC SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, BẢO MẬT, HIỆN TẠI HOẶC KHÔNG CÓ LỖI HOẶC CÁC KẾT QUẢ CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, VÀ CÁC DỊCH VỤ SẼ CHÍNH XÁC, KỊP THỜI, HỮU ÍCH HOẶC ĐÁNG TIN CẬY. ĐỐI VỚI NGOẠI HẠN TUYỆT VỜI NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHUNGKHOANAO TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, TUYÊN BỐ VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM,

LOẠI TRỪ CÁC THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CHUNGKHOANAO SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỰ CỐ, SỰ CỐ GÌ, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ, THIỆT HẠI HOẶC BẤT KỲ HAY CHỈ ĐỊNH PHÁT SINH NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG NÀO HOẶC MẤT DỮ LIỆU, NGAY CẢ NẾU CHUNGKHOANAO ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NHƯ THẾ NÀY, VÀ CĂN CỨ THEO HỢP ĐỒNG, KHAI THÁC, TIÊU CỰC, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ SẢN PHẨM, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM TÚC HOẶC SAI LẦM KHÁC.

LOẠI TRỪ CÁC GIỚI HẠN VÀ TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ

VÌ MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN PHÁP LUẬT, ĐỀU LÀ THIỆT HẠI HẬU QUẢ HOẶC BẤT CỨ, KHÔNG CHO PHÉP TỪ CHỐI BẢO ĐẢM, HOẶC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI HẬU QUẢ HOẶC BẤT CỨ, TRONG THỜI GIAN TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HẠN CHẾ THEO HẠN CHẾ CỦA PHÁP LUẬT ĐƯỢC HẠN CHẾ.

Tổng quan

ĐIỀU KIỆN này, và bất kỳ ĐKDV nào hiện hành, cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa mỗi Người dùng và ChungKhoanAo điều chỉnh việc Người dùng truy cập và sử dụng Trang web cũng như Dịch vụ của họ, đồng thời thay thế tất cả các thỏa thuận trước đây về chủ đề của Trang web. TOU sẽ được điều chỉnh bởi luật của Bang Việt Nam mà không ảnh hưởng đến bất kỳ nguyên tắc xung đột luật nào. Mỗi Người dùng theo đây xác nhận và đồng ý với quyền tài phán không độc quyền của các tòa án ở Việt Nam.

Việc Người dùng hoặc ChungKhoanAo không thực hiện bất kỳ quyền nào hoặc thực thi bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này bị tòa án có thẩm quyền xét thấy là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, tòa án sẽ có hiệu lực đối với các ý định được phản ánh trong điều khoản ở mức độ có thể, và các điều khoản khác của Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ và tác dụng.

Các bên đã đồng ý rằng hợp đồng này và tất cả các tài liệu liên quan được soạn thảo bằng Tiếng Việt. Các bên theo đây đã yêu cầu và đồng ý rằng hợp đồng này và mọi tài liệu liên quan phải được soạn thảo bằng Tiếng Việt.

Scroll to Top
Scroll to Top